Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

25.06.2019. Zaproszenie do składania ofert. Remont elewacji budynku os. 1 Maja 26.

25.06.2019. Zaproszenie do składania ofert. Remont elewacji budynku os. 1 Maja 26.
 
Nr ogłoszenia BZP: 555733-N-2019
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty remontowo-budowlane elewacji budynku mieszkalnego na os. 1 Maja 26 w Wodzisławiu Śląskim.

Opis prac: wg załączonego przedmiaru robót.

Zalecana wizja w terenie celem uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty.
Dodatkowo możliwy kontakt z przedstawicielem Zamawiającego:
Dział mieszkaniowy TM-2 tel. 32 4 567 210 w. 3
Forma oferty: wypełniony załączony formularz ofertowy w zamkniętej kopercie z wypisaną nazwą przedmiotu zamówienia jak w "opisie przedmiotu zamówienia" powyżej.
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium.


Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.

Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych oraz odnotowane w protokole postępowania przetargowego nazwa (firmy) oraz adres oferenta, którego oferta jest otwierana. Podczas procedury otwarcia ceny ofertowe nie zostaną podane do wiadomości oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania  każdego oferenta w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

Zamawiający będzie prowadził negocjacje dotyczących złożonej oferty.

 

Miejsce oraz termin negocjacji z oferentami:

Siedziba Zamawiającego. Radlin 44-310, ul. Mariacka 30, pok. 24

Negocjacje będą prowadzone od godz. 10.30.

Nie przystąpienie Oferenta do negocjacji skutkować będzie odmową zwrotu wadium i jego utratą na rzecz Zamawiającego.

 

 
Składanie ofert:
2019-06-25
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2019-06-25
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Najpóźniej do:
2019-09-30
Termin związania z ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
 
Wpłata wadium:
2 000 PLN
przelewem na konto PKO Bank Polski nr 32 1020 2472 0000 6302 0021 3074
 
Do pobrania:
  1. Formularz & wzór umowy (pdf).
  2. Przedmiar robót (pdf).