Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

18.07.2019. Zaproszenie do składania ofert przetargowych. Usługi porządkowe i utrzymanie czystości w klatkach schodowych.

18.07.2019. Zaproszenie do składania ofert przetargowych. Usługi porządkowe i utrzymanie czystości w klatkach schodowych.
 
Nr ogłoszenia BZP: 568114-N-2019
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 

Bieżące świadczenie usług porządkowych i utrzymanie czystości w klatkach schodowych i korytarzach, tj. częściach wspólnych budynków stanowiących zasoby mieszkaniowe SM "Marcel".

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie następujących czynności, w co najmniej określonej poniżej częstotliowści:
 1. Mycie klatki schodowej wraz z zamiataniem - raz w tygodniu,
 2. Mycie i zamiatanie parterów klatki schodowej i zejść do piwnicy wraz z przedsionkiem przed wejściami do korytarzy piwnic (w tym powierzchnię pod schodami) - dwa razy w tygodniu,
 3. Mycie parapetów okiennych - raz w tygodniu,
 4. Mycie lamperii, tablic ogłoszeniowych, informacyjnych, skrzynek pocztowych, elektrycznych, drzwiczek rewizyjnych - raz na kwartał,
 5. Mycie balustrad - raz na kwartał,
 6. Mycie okien - raz na kwartał,
 7. Mycie drzwi wejściowych do budynku - według potrzeb, jednak co najmniej dwa razy w tygodniu,
 8. Zamiatanie korytarzy piwnicznych - raz na kwartał.
 9. Mycie windy wraz z drzwiami - raz na miesiąc.
Woda, energia elektryczna oraz zagospodarowanie ścieków znajduje się w zakresie odpowiedzialności wykonawcy.
 
Należy podać łączną cenę za usługę dla całości zasobów mieszkaniowych opisanych w wykazie budynków oraz ceny za poszczególne budynki - w ujęciu miesięcznym.
 
Do oferty należy dołączyć referencje potwierdzjące zrealizowanie minimum 1 usługi o charakterze utrzymania czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych nieprzerwanie w okresie min. 12 miesięcy oraz wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
 
Zalecana wizja w terenie celem uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty.
Dodatkowo możliwy kontakt z przedstawicielem Zamawiającego:
Dział mieszkaniowy TM-1 tel. 32 4 567 210 w. 2
Dział mieszkaniowy TM-2 tel. 32 4 567 210 w. 3
Forma oferty: wypełniony załączony formularz ofertowy w zamkniętej kopercie z wypisaną nazwą przedmiotu zamówienia jak w "opisie przedmiotu zamówienia" powyżej.
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium.


Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.

Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych oraz odnotowane w protokole postępowania przetargowego nazwa (firmy) oraz adres oferenta, którego oferta jest otwierana. Podczas procedury otwarcia ceny ofertowe nie zostaną podane do wiadomości oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania  każdego oferenta w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

Zamawiający będzie prowadził negocjacje dotyczących złożonej oferty.

 

Miejsce oraz termin negocjacji z oferentami:

Siedziba Zamawiającego. Radlin 44-310, ul. Mariacka 30, pok. 24

Negocjacje będą prowadzone od godz. 10.30.

Nie przystąpienie Oferenta do negocjacji skutkować będzie odmową zwrotu wadium i jego utratą na rzecz Zamawiającego.

Nie podpisanie umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie skutkować będzie odmową zwrotu wadium i jego utratą na rzecz Zamawiającego.

 

Składanie ofert:
2019-07-18
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2019-07-18
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Cykliczny:
dni robocze
(od poniedziałku do piątku)
Termin związania z ofertą:
120 dni od dnia otwarcia ofert
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
 
Wpłata wadium:
5 000 PLN
przelewem na konto PKO Bank Polski nr 32 1020 2472 0000 6302 0021 3074
 
Do pobrania:
 1. Formularz ofertowy (pdf).
 2. Wykaz budynków (pdf).
 3. Wykaz budynków (w. edyt.).