Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

18.07.2019. Zaproszenie do składania ofert przetargowych. Roboty dociepleniowe stropodachów.

18.07.2019. Zaproszenie do składania ofert przetargowych. Roboty dociepleniowe stropodachów.
 
Nr ogłoszenia BZP: 567931-N-2019
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 

Roboty budowlane związane z docieplaniem stropodachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Lokalizacja: os. Bracka, Wodzisław Śląski.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie następujących czynności:

Docieplenie stropodachów granulatem wełny mineralnej gr. 21 cm (l=0,042 W/mK). Izolacja cieplna wykonywana będzie metodą mechanicznego wdmuchiwania granulatu na sucho za pomocą agregatów nasypowych przez otwory technologiczne w przestrzeń powietrzną stropodachu wentylowanego. W przypadku braku właściwej przestrzeni do uzyskania odpowiedniej grubości izolacji dopuszcza się zmniejszenie jej grubości o możliwie najmniejszą wartość.
Charakterystyka robót przy wykonywaniu ocieplenia stropodachu:
-prace przygotowawcze,
-uprzątnięcie ewentualnych odpadów (śmieci i gruzu) z przestrzeni stropodachu,
-równomierne rozłożenie istniejącej izolacji na stropie,
-wykonanie otworów technologicznych,
-oczyszczenie z zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu,
-kontrola stanu wentylacji i montaż kominków wentylacyjnych,
-zamurowanie kratek wentylacyjnych i wykonanie ich wyżej (w przestrzeni stropodachu) (jeżeli zajdzie taka konieczność),
-montaż kratek wentylacyjnych
(jeżeli zajdzie taka konieczność),
-wdmuchanie granulatu wełny mineralnej w przestrzeń stropodachu,
-kontrola grubości izolacji,
-zamknięcie otworów technologicznych i zabezpieczenie ich przed wpływami atmosferycznymi.
Prawidłową wentylację przestrzeni stropodachu zapewnić poprzez otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych (lub kominki wentylacyjne w stropodachu w przypadku braku możliwości wykonania otworów w ścianach) o powierzchni 0,001 powierzchni dachu. Dolna krawędź otworów wentylacyjnych w ścianach powinna być umieszczona minimum 5 cm ponad górną powierzchnią ocieplenia. Istniejące kratki wentylacyjne należy zamurować i wykonać otwory wentylacyjne wyżej. Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków.
Należy podać łączną cenę dla wszystkich budynków.
 
Zalecana wizja w terenie celem uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty.
Dodatkowo możliwy kontakt z przedstawicielem Zamawiającego:
Dział mieszkaniowy TM-2 tel. 32 4 567 210 w. 3
Forma oferty: wypełniony załączony formularz ofertowy w zamkniętej kopercie z wypisaną nazwą przedmiotu zamówienia jak w "opisie przedmiotu zamówienia" powyżej.
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium.


Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.

Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych oraz odnotowane w protokole postępowania przetargowego nazwa (firmy) oraz adres oferenta, którego oferta jest otwierana. Podczas procedury otwarcia ceny ofertowe nie zostaną podane do wiadomości oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania  każdego oferenta w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

Zamawiający będzie prowadził negocjacje dotyczących złożonej oferty.

 

Miejsce oraz termin negocjacji z oferentami:

Siedziba Zamawiającego. Radlin 44-310, ul. Mariacka 30, pok. 24

Negocjacje będą prowadzone od godz. 10.30.

Nie przystąpienie Oferenta do negocjacji skutkować będzie odmową zwrotu wadium i jego utratą na rzecz Zamawiającego.

Nie podpisanie umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie skutkować będzie odmową zwrotu wadium i jego utratą na rzecz Zamawiającego.

 

Składanie ofert:
2019-07-18
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2019-07-18
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Najpóźniej do:
2019-09-30
Termin związania z ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Wymagana gwarancja:
Minimum 5 lat
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
Wpłata wadium:
5 000 PLN
przelewem na konto PKO Bank Polski nr 32 1020 2472 0000 6302 0021 3074
 
Do pobrania:
  1. Formularz ofertowy (pdf).
  2. Szkic lokalizacyjny (pdf).