Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

15.11.2017. Przetarg na roboty brukarskie.

15.11.2017. Przetarg na roboty brukarskie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadanie:
 
 
 1) Wykonanie nawierzchni parkingu w Radlinie przy ul. Orkana 7.
 
     Termin składania ofert : 
     15.11.2017 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
     Otwarcie ofert:
     15.11.2017 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.
    
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Informacje o zadaniu można uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
 
Miejsce realizacji zamówienia:
 
 
Numer zamówienia: 612179-N-2017 z dn. 07.11.2017.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:


1) Nazwa oraz adres zamawiającego:

    Spółdzielnia Mieszkaniowa "Marcel"
    44-310 Radlin, ul. Mariacka 30

2) Tryb udzielenia zamówienia:

    Przetarg nieograniczony.

3) Opis przedmiotu zamówienia:

    Wykonanie nawierzchni parkingu w Radlinie przy ul. Orkana 7.
   
    Na formularzu ofertowym należy podać cenę za wykonanie  następujących elementów robót:
    1. Demontaż krawężnika drogowego wraz z wywozem na wysypisko: 115 mb.
    2. Ułożenie obrzeży 100x30x8: 105 mb.
    3. Ułożenie krawężnika najazdowego 100x22.5x15: 10 mb.
    4. Niwelacja terenu, uzupełnienie podbudowy, ułożenie kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowo cementowej grub. 5 cm: 750 m2.
   
4) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: na dodatkowych formularzach ofertowych.

5) Termin wykonania zamówienia: najpóźniej 31.12.2017 r.

6) Opis warunków udziału w postępowaniu: pobranie i zapoznanie sie z warunkami SIWZ.

7) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg wzoru na formularzu ofertowym.

8) informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: przetargi@smmarcel.pl

9) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Tomasz Baron, Klaudia Władarz

10) wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy

11) termin związania ofertą: 31.12.2017 r.

12) opis sposobu przygotowywania ofert: formularz ofertowy w zamkniętej kopercie opisanej: "Oferta na roboty brukarskie".

13) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 44-310 Radlin, ul. Mariacka 30, pok. 20, 15.11.2017 r.

14) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
    Cena 100%.

16) informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia: zamawiający powiadomi oferenta o terminie podpisania umowy i pozostałych dokumentów jezeli będzie to konieczne.

 Do pobrania: